kazalo sommario Naprej

PO POTI STANE KRALJ

IL PERCORSO DI STANA KRALJ

Na na tem mestu je pot najbolj strma in veckrat je mlekaricam padel vrc z mlekom.

La strada e'dura e spesso i vasi cadevano e il latte si rocesciava.

Zgodilo se je, da je mlekarica rodila kar med potjo. Pr Stiene je je rodila gospa Armanda.

Succedeva che i bambini nascessero per strada. Qui, Pr Stiene, e'nata la signora Armanda.

Tu se končajo kraška tla in se začenja fliš.

In questo punto finisce il terreno carsico e cominicia il flysch.

©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ITALY ( last updated August 2, 2000)
pišite nam/ scriveteci

kazalo sommario Naprej