130 LET OSNOVNE ŠOLE V TREBČAH

130 letnica -ucenci

1868 - Na pobudo takratnega trebenskega kaplana Pahorja in domačina ter občinskega pooblaščenca Valentina Kralja, p.d. županov, tržaški magistrat ustanovi slovensko župnijsko šolo. Pouk poteka v župnišču. Vas šteje približno 600 ljudi. Pred tem so duhovniki odprli t.i. "osnovne šole" na Opčinah ( l.1798) in v Bazovici (l.1803/1804).

1874 - Na cerkvenem zemljišču tedanje oblasti zgradijo šolsko poslopje. Šola je dvorazredna. V njej je tudi hišnikovo stanovanje. Na današnjem dvorišču je vrt in sadovnjak, ki ga negujejo učenci.

1884 - V vasi je 134 hiš in 693 prebivalcev, od katerih 353 moškega in 340 ženskega spola. Oblasti nameravajo čimprej povečati šolsko poslopje po načtru občinskega inženirja Ettora Lorenzuttija.

1915 - Med prvo svetovno vojno poučuje le ena učiteljica. Pouk je vekrat prekinjen. Vas šteje približno 800 prebivalcev.

1923 - S prihodom fašizma in novo Gentilejevo šolsko prenovo postopoma ukinjena slovenščina kot učni jezik. Učencem, staršem in domačinom je prepovedana raba maternega jezika.

1927 - Dokončno ukinjen pouk v slovenskem jeziku. Uenci so primorani učiti se in govoriti izključno italijanski jezik. Fašistične oblasti odpuščajo ali prisilno premestijo slovenske učitelje v osrednje kraje Italije. Poitalijančenje krajevnih in osebnih imen ter priimkov, ukinjeno politično, kulturno in gospodarsko delovanje v slovenskem jeziku. Razpustitev vseh vaških društev in organizacij:

Pevsko društvo Primorec (ustanovljeno l. 1898), Čitalnica (1904), Podružnica sv. Cirila in Metoda (1910), Godbeno društvo Viktor Parma (1912), Gospodarsko podporno društvo (1910), Vzjemno podporno društvo zavarovanje goveje živine (1900), Konsumno društvo (1900), Hranilnica in posojilnica (1907), Zadruga upravičenih posestnikov (1907), Ljudski oder, Tamburaško društvo in Mladinsko društvo Primorec.

Istega leta ustanovljen italijanski otroški vrtec in osnovna šola poimenovana po Ugu Poloniju.

1928 - Posebne ugodnosti za italijanske učitelje in vzgojitelje, ki zasedejo učiteljska prosta mesta. Oblasti zaplenijo Ljudski dom (last in sedež Konsumnega društva, zgrajen l. 1904), ki bo pozneje prišel v posest občine Trst. Ob Ljudskem domu, na glavni cesti zgrajena stanovanja za priseljene učitelje. Začne se odselitev številnih Trebencev, zlasti v Južno Ameriko.

1934 - V vasi je aktivno protifašistično gibanje. Nad 120 ljudi v ječah, taboriščih in posebnih bataljonih.

1940 - Aretiran in obsojen na drugem tržaškem procesu upornik in narodni heroj Pino Tomažič. Ustreljen s tovariši na openskem strelišču leto kasneje, 15.decembra.

1943 - Med drugo svetovno vojno je pouk večkrat prekinjen. Nemški vojaki zasedejo šolsko poslopje. Nacisti odpeljejo v Nemčijo nad 50 domačinov, 30 vaščanov bo izgubilo življenje.

1944 - Na pobudo domobranske šolske oblasti začne delovati v šolskem poslopju slovenska šola. Pouk kmalu propade zaradi nasprotovanja domačinov.

V šolskem letu 1944/45 je šolo v lojalnem duhu do OF vodil domači župnik Ernest Bele') s sodelovanjem učiteljice Hermine Slekovec. Zasilni pouk poteka najprej v stavbi, kjer se danes nahaja otroški vrtec, kasneje tudi v župnišu in na zadnje v zasebnih postorih na hišni št. 43.

1945 - Po osvoboditvi obnovijo redno osnovnošolsko delovanje. Pouk zopet steče meseca oktobra. Vodita ga župnikova sestra Vida Bele') in domača dekleta Milka Čuk, Slavica Maver in Milena @igon, medtem ko župnik skrbi pretežno za vodstvo šole. Pouk poteka v zasebnih prostorih, dokler ne popravijo šolsko poslopje.

1954 - Posebni statut, ki je priložen Londonskemu sporazumu med Italijo in Jugoslavijo, z dne 5.oktobra 1954, navaja seznam šol, ki so po 4.členu (točka c) zaščitene. Med njimi je tudi otroški vrtec in osnovna šola v Trebčah. Številni Trebenci se odselijo in v vas se polagoma priseli nekaj italijanskih družin.

1963 - Na željo dveh družin začne ponovno delovati italijanska osnovna šola, ki ima sedež v poslopju slovenske šole. Pouk poteka v kombiniranem oddelku in v dveh pritličnih učilnicah.

1968 - Proslavitev stoletnice ustanovitve slovenske šole. Bogata razstava starih šolskih listin in fotografij.

1978 - 24. septembra slavnostno poimenovanje šole po antifašistu Pinu Tomažič in odkritje doprsnega bronastega kipa. Pinova mati, ga. Ema Tomažič, pokloni šoli družinske fotografije in leseno knjižno omaro, ki je pripadala sinu.

1981 -Trebenska šola sklene prijateljske vezi in se pobrati celodnevno osnovno šolo Prestranek pri Postojni.

1983 - Ob koncu šolskega leta izide šolsko glasilo Veseli živ-žav.

1984 - Zaradi nizkega števila učencev se prekine delovanje italijanske šole. Italijanski učenci bodo odslej obiskovali italijansko osnovno šolo s celodnevnim poukom pri Banih oziroma na Opčinah.

1989 - Tudi slovenski šoli grozi zaprtje, ker jo obiskuje le 5 učencev z dvema učiteljicama.

1990 - Uvede se podaljšan pouk s kosilom v jedilnici otroškega vrtca. Šola aktivno sodeluje pri zunajšolskih pobudah. Zabeleži se rahel porast vpisov.

1993 - Skokovito se poveča število vpisanih učencev, ki ji je skupno 17. Šola vsako leto zaprosi šolske oblasti za uporabo pritličnih učilnic in pohištva.

1994 - Šola prejme uradni status in naziv celodnevne šole in postane edina slovenska celodnevna šola na območju tržaške občine. Narašča število učencev, ki ji je že 29, in prihajajo predvsem iz okoliških vasi. Zaradi pomankanja sredstev šola zbira prispevke in prireja razne pobude. Zasebniki in nekatere ustanove podarijo dele pohištva, rabljene knjige, igre, fotokopirni stroj, ciklostil in računalnik.

1996 - Starši in domačini prostovoljno uredijo prostore bivšega hišnikovega stanovanja s prispevkom Občine Trst (1 milijon), ki uredi leseni pod. Zola razpolaga z dvema dodatnima učilnicama, hodnikom in sanitarijami za učitelje. Otvoritev novih prostorov ob prisotnosti staršev, ge. ravnateljice Stanislave Čuk, občinskega svetovalca, g. Igorja Dolenca, in župnika, g. Jožeta Srake, ki blagoslovi nove prostore.

1997 - Letos šteje šola 33 učencev, od katerih polovica prihaja iz okoliških vasi (Opčine, Bani, Bazovica, Briščiki, Ferlugi, Gropada, Lokev, Piščanci). Pouk vodi 8 učiteljev, 1 učiteljica tujega jezika in 2 veroučiteljici. Na šoli je nameščena sluginja. Z letošnjim šolskim letom kosilo pripeljejo dnevno iz Bazovice v jedilnico otroškega vrtca. Celodnevni pouk nudi vzgojne trenutke, prispeva k razvoju socializacije in navaja učence na življenje v skupnosti. Podaljšano bivanje na šoli pomaga jezikovno prikrajšanim učencem in veliki večini otrok, ki zaradi zaposlenosti staršev bi bili bolj osamljeni ali v družbi odraslih. Šola deluje v tesnem stiku z okoljem in njenim prebivalstvom z namenom, da odkriva, prenaša in ohranja jezikovno, kulturno in naravno dediščino. Aktivno sodeluje s krajevnimi ustanovami, predvsem s Kulturnim društvom Primorec. Prireja in sodeluje pri nastopih in kulturnih srečanjih v vasi. V zadnjih letih je navezala stike in sodelovala na srečanjih z italijansko šolo Julius Kugy od Banov.

1998 - Proslavitev 130. obletnice ustanovitve trebenske šole. Zbiranje starih listin, spominov, pričevanj, fotografij, ročnih del bivših učencev od začetka stoletja do današnjih dni.

Konec

©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ITALY ( last updated January 12, 2001) website: http://www.geocities.com/solatomazic
pišite nam/ scriveteci