TREBČE

Naša vas Trebče leži na tržaškem Krasu in še vedno ohranja svoje kraške značilnosti.

narisala uč. K.Kovačič

Naselje se je razvilo že v 14. stoletju. Ime izhaja iz izraza trebiti - čistiti. Vas šteje približno 600 prebivalcev. V vasi so najbolj razširjeni priimki KRALJ, ČUK in MOŽINA. Nekatere vaške hiše so stare in imajo še baladur, kamnita stopnišča, štjerne, kalune in majhna dvorišča.

 

Hiša od Ljenčke
Staro ognjišče

Vaščani sodelujejo pri mnogih vaških organizacijah. Središče kulturnega, športnega in političnega delovanja je Ljudski dom. Na vaškem trgu stoji cerkev posvečena sv. Andreju in spomenik padlim partizanom in žrtvam nacifašizma.

 

 

 

 

O vasi, trebenskih ljudeh in delu govori tudi vaška himna Trjebče(Atilij Kralj - Frk'c). Blizu vaškega trga stoji naša šola.

 

 

 

 

 

 

 

 

130 let osnovne šole v Trebčah 1868 -

Na pobudo takratnega trebenskega kaplana Pahorja in domačina ter občinskega pooblaščenca Valentina Kralja, p.d. Županov, tržaški magistrat ustanovi slovensko župnijsko šolo. Pouk poteka v župnišču. Vas šteje približno 600 ljudi.

1874 - Na cerkvenem zemljišču tedanje oblasti zgradijo šolsko poslopje. Šola je dvorazredna. Na današnjem dvorišču je vrt in sadovnjak, ki ga negujejo otroci.

1884 - V vasi je 134 hiš in 693 prebivalcev. Oblasti nameravajo čimprej povečati šolsko poslopje po načrtu občinskega inženirja Ettora Lorenzuttija. Šola šteje 106 učencev.

1915 - Med prvo svetovno vojno poučuje le ena učiteljica. Pouk je večrat prekinjen. Vas šteje priblizno 800 prebivalcev.

1923 - S prihodom fašizma in Gentilejevo šolsko prenovo tedanje oblasti postopoma ukinejo slovenšcino na šoli. Učencem, staršem in domačinom je prepovedana raba maternega jezika.

1927 - Dokončno ukinjen pouk v slovenskem jeziku. Učenci so primorani učiti se in govoriti izključno italijanjski jezik. Fašistične oblasti odpušcajo ali prisilno premestijo slovenske učitelje v osrednje dele Italije. Poitalijančenje krajevnih in osebnih imen ter priimkov, ukinjeno politično, kulturno in gospodarsko delovanje v slovenskem jeziku.

1929 - "Neznanci" ponoči podtaknejo ogenj v šoli.

1934 - V vasi je aktivno protifasištično gibanje. Nad 120 ljudi je v ječah, taboriščih in posebnih bataljonih. 1940 - Aretiran in obsojen na drugem tržaškem procesu upornik in narodni heroj Pino Tomažič. Ustreljen s tovariši na openskem strelišču 15. decembra 1941.

1943 - Med drugo svetovno vojno je pouk večkrat prekinjen. Nemški vojaki zasedejo šolsko poslopje. Nacisti odpeljejo v Nemčijo nad 50 domačinov, 30 vaščanov je izgubilo življenje.

1944 - Na pobudo domobranske šolske oblasti začne delovati v šolskem poslopju slovenska šola. Pouk kmalu odpade zaradi nasprotovanja domačinov. V šolskem letu 1944/45 je šolo v lojalnem duhu do OF vodil domači župnik Ernest Bele s sodelovanjem učiteljice Hermine Slekovec. Zasilni pouk poteka najprej v stavbi, kjer se danes nahaja otroški vrtec, nato v župnišču in kasneje v zasebnih prostorih na hišni številki 43.

1945 - Po osvoboditvi se obnovi redno šolsko delovanje. pouk zopet steče meseca oktobra in ga obiskuje 96 učencev. Vodita ga župnikova sestra Vida Bele in domača dekleta Milka Čuk, Slavica Maver in Milena.Žigon medtem ko župnik skrbi pretežno za vodstvo šole. Pouk poteka v zasebnih prostorih dokler ne popravijo šolskega poslopja.

1954 - Posebni status, ki je priložen Londonskemu sporazumu med Italijo in Jugoslavijo, z dne 5. oktobra 1954, navaja seznam šol, ki so po 4. členu (točka c) zaščitene. Med njimi je tudi otroški vrtec in osnovna šola v Trebčah. Trst je priključen k Italiji. Občina Trst odstrani slovenski napis "Osnovna šola Trebče". Preveri se možnost odprtja italijanskega oddelka. Številni Trebenci se odselijo in v vas se polagoma priseli nekaj italijanskih družin.

1963 - Na željo dveh družin začne delovati italijanska osnovna šola, ki ima sedež v poslopju slovenske šole. Pouk poteka v kombiniranem oddelku v dveh pritličnih učilnicah.

1968 - Svečana proslavitev stoletnice ustanovitve trebenske šole. Bogata razstava starih šolskih listin in fotografij ter kulturno umetniški program na dvorišču domačega ljudskega doma.

1978 - 24. septembra slavnostno poimenovanje šole po antifašistu Pinu Tomažiču in odkritje doprsnega bronastega kipa. pinova mati, ga. Ema Tomažič, pokloni šoli družinske fotografije.

1981 - Trebenska šola sklene prijateljske vezi in se pobrati z osnovno šolo "25. maj" iz Prestranka pri Postojni.

1983 - Ob koncu šolskega leta izide prva številka šolskega glasila " Veseli živ žav"

1984 - Zaradi nizkega števila učencev se prekine delovanje italijanske šole. Italijanski učenci bodo odslej obiskovali italijansko osnovno šolo s celodnevnim poukom pri Banih oziroma na Opčinah.

1989 - Tudi slovenski šoli grozi zaprtje, ker jo obiskuje le 5 učencev in 2 učiteljici. Starši in vaščani nasprotujejo ukinitvi šole.

1990 - Uvede se podaljšan pouk s kosilon v jedilnici otroškega vrtca. Šola sodeluje pri obšolskih pobudah in je vsestransko aktivna. Zabeleži se rahel porast vpisov.

1993 - Skokovito se poveča število vpisanih učencev, ki jih je skupno 17. Šola vsako leto zaprosi šolske oblasti za uporabo pritličnih učilnic in pohištva, ki še pripadajo italijanski osnovni šoli.

1994 - Šola prejme uradni status in naziv celodnevne šole in postane edina slovenska celodnevna šola na območju tržaške občine. Narašča število učencev, ki jih je že 29, ti prihajajo predvsem iz okoliških vasi. Zaradi pomanjkanja sredstev šola zbira prispevke in prireja razne pobude. Zasebniki in nekatere ustanove odstopijo šoli dele pohištva, rabljene knjige, igre, fotokopirni stroj, ciklostil in računalnik.

1996 - Starši in domačini prostovoljno uredijo prostote bivšega hišnikovega stanovanja s prispevkom Občine Trst (1 milijon lir), ki uredi lesen pod. Šola razpolaga z dvema dodatnima učilnicama, hodnikom in sanitarijami za učitelje. Otvoritev novih prostorov ob prisotnosti staršev, ge. ravnateljice Stanislave Sosič Čuk, občinskega svetovalca, g. Igorja Dolenca in župnika g. Jožeta Srake, ki blagoslovi nove prostore.

1997 - Šola šteje 33 učencev in 4 oddelke. Pouk vodi 8 učiteljic, 1 učiteljica tujega jezika in 2 veroučiteljici. Na šoli je nameščena sluginja. Kosilo pripeljejo dnevno iz Bazovice.

1998 - Na šoli poteka zbiranje starih listin, pričevanj, fotografij in ročnih del bivših učencev. Slavnostno praznovanje 130 - letnice šole in 20 - letnice poimenovanja. Postavitev spominske plošče, predstavitev šolske himne in razvitje prapora.

Šolska himna:

NAŠA ŠOLA

Hura, hura, to je naša šola trebenska!
Sredi vasi naša šola stoji,
obiskujemo jo z vseh strani in radi jo imamo prav vsi.
Hura, hura, to je naša šola trebenska.
Veliko otrok v njej sedi, pridi, zabaval se boš tudi ti!
Učimo se, igramo, dolgčas ne poznamo;
To je naša šola trebenska.
Hura, hura, to je naša šola trebenska.
Trebence razveselimo, ko jim srečne praznike želimo.
Na izlete hodimo, knjige radi beremo in glasilo tiskamo.
Hura, hura, to je naša šola trebenska.
Napisali učenci 4. in 5. razreda
Uglasbil Matjaž Šček

Šola in kulturno društvo izdata zbirko kolednic, učenci nastopijo v Cankarjevem domu v Ljubljani na Dnevih slovenskega izobraževanja.

Šola je vključena v računalniško omrezje internet in lahko sprejema elektronsko pošto.

1999 - Na šoli je zopet pet razredov, ki so v ločenih oddelkih. Šolo obiskuje 39 učencev. 2., 4. in 5. razred sodelujejo na XXX srečanju mladih zgodovinarjev z etnološko raziskovalno nalogo o mlekaricah "Vsak dan z mlekom v Trst". Komisija za delo zgodovinskih krožkov Republike Slovenije podeli raziskovalni nalogi posebno priznanje. Na Prestranku se obnovi pobratenje z osnovno šolo "Prestranek". Sodelovanje na naravoslovnem natečaju Julius Kugy.

2000 - Šolo je obiskala pobratena šola s Prestranka. Izdaja dvojezične knjige "Vsak dan z mlekom v Trst - Ogni giorno con il latte a Trieste". Sodelovanje v projektu Phare - "Reka Reka - od Snežnika do morja". Poučna ekskurzija k izviru reke Reke. Sodelovanje na XXXI srečanju mladih zgodovinarjev z etnološko raziskavo "Kako so živeli naši predniki?". Sodelovanje na naravoslovnem natečaju Julius Kugy. Sodelovanje in obisk ljudske šole Božji grob iz Pliberka v Avstriji. Šolo obiskuje 43 učencev in sicer: iz Trebč, Opčin, Banov, Ferlugov, Piščancev, Gropade, Bazovice in Lokev (SLO). Celodnevni pouk nudi nešteto vzgojnih trenutkov, prispeva k razvoju socializacije in navaja učence na življenje v skupnosti. Podaljšano bivanje v šoli pomaga zlasti jezikovno in socializacijsko prikrajšanim učencem, ki bi zaradi prezaposlenosti staršev bili bolj osamljeni ali pretežno v družbi odraslih. Šola deluje v tesnem stiku z domačini in okoljem z namenom, da odkriva, prenaša in ohranja jezikovno, kulturno in naravno dediščino, ki je tako pomembna posebno v našem narodnostno mešanem okolju. V šoli se učimo, raziskujemo, mesimo in pečemo slaščice, ustvarjamo, hodimo na izlete.

Uredile Mira Grgič, Valentina Destri in Xenia Cante Trebče, 4.4.2000

©Copyright 2000 COŠ "PINKO TOMAŽIČ" Trebče- Trebiciano /Trst-Trieste ITALY ( last updated April 24, 2000) website: http://www.geocities.com/solatomazic WEB editor:RK
pišite nam/ scriveteci